thorup-strand.dk

denmark

 

Engelsk angreb i 1809 på norske kornskibe ved Thorup Strand

At Norges Kornforsyning i Krigsaarene var meget vanskelig, og at Kornfartøierne var meget udsatte for Fiendens Efterstræbelser ikke alene paa Veien fra Danmark til Norge men selv, medens de laa tilankers ved Jyllands nordlige Kyster, ventende paa gunstig Anledning til at lette og liste sig over, sees af følgende Rapporter:

Og under 11te Mai 1809 udstedte Generaladjutant F. Bülow fra Hovedkvarteret Kjøbenhavn følgende Bekjendtgjørelse:

«Mod Slutningen af forrige Maaned har engelske Krigsskibe tvende Gange gjort Forsøg paa at borttage de ved Thorup Strand, paa Vestkysten af Jylland, liggende Skibe og Baade, men er begge Gange ved det samme steds under Sekondløitnant Suhr af Jægerkompagniet i det 2det jydske Infanteriregiments 3die Bataillon, stationerede Jægerkommandos og Stedets Kystmilits Kjækhed drevne tilbage saaledes, at de med uforrettet Sag har maattet begive sig bort.

Følgende er et Uddrag af de desangaaende til Hans Majestæt Kongen indsendte Rapporter:

Den 25de April nærmede 2 fiendtlige Krigsbrigger, en Slup og endnu et mindre Fartøi sig Thorup Strand, hvor paa den Tid en Kaperslup fra Arendal med 10 Mands Besætning og armeret med en 3£'s og to 2£'s Kanoner, samt en norsk Kornbaad laa tilankers. Den ene af Briggerne styrede lige ind paa Stranden og blev fulgt af Sluppen og det mindre Fartøi. Løitnant Suhr lod strax saavel Kapersluppen som Kornbaaden saette paa Land og Stranden besætte af hans Mandskab. Briggen udsatte 2 Barkasser med 20 Mand i hver, hvilke nærmede sig den norske Kaper under Beskyttelse af en vedvarende Ild fra Briggens Kanoner, men da Kaperen ikke kunde udholde samme, kastede den 2 af sine Kanoner overbord, og Mandskabet flygtede iland samt medtog den 3£'dige Kanon saavelsom Haandgeværer og Sabler. Løitnanten beordrede nu Kapersluppens Tømmermand Torkild Terreldsen igjen ombord for at hugge Hul i Skibet, hvilket denne med megen Raskhed udførte. Kapermandskabet bevæbnede sig med deres Flinter og forenede sig med Kommandoet; og den naermeste Kystmilits ilede strax til og hjalp at besætte Stranden. Den fiendtlige Slup kastede 2 Bomber, Briggen fyrede idelig med sine Kanoner, og fra Barkasserne kom uophørlig Geværild. Ikke destomindre, blev disse sidste ved en vel anbragt og vedligeholdt Geværild fra Landet (thi Kanoner havde Løitnanten ikke) nødt til at vige tilbage til Briggen. Det Jammerskrig, som hørtes fra Barkasserne, vidner om, at de havde faaet Saarede. Fægtningen varede ¾ Time, efter hvilken Tids Forløb samtlige fiendtlige Skibe begav sig bort.

Den 30te April om Eftermiddagen Kl. 4 lod Fienden sig atter se. Et Kaperskib og en norsk Jagt blev forfulgt af en fiendtlig Fregat paa 40 Kanoner lige ind til Landet. Paa Ankerpladsen laa desuden en norsk Kaper paa 4 Kanoner og 6 andre norske Skibe. Det fiendtlige Krigsskib ankrede og satte 4 stærkt bemandede Barkasser ud for at entre Skibene, men disse Barkasser blev ved nogle vel anbragte Skud fra Kaperne tvungne til at gaa tilbage. Fregatten gav derpaa 3 glatte Lag, hvis Kugler rækkede næsten 1/2 Mil op i Landet, hvorefter den udsatte den 5te Barkas, og alle disse 5 Fartøier, som var bemandede med omtrent 150 Mand, nærmede sig atter Landet, men gjorde nu Mine til Landgang i en liden Bugt, hvorhen Kaperens Skud ikke kunde række. Den ene af Kaperanførerne, navnlig Ugland, havde imidlertid ladet hugge Hul i sit Skib og kappe Seilene, samt bringe 2 af sine Kanoner med Ammunition iland for at bruges mod Fienden tilligemed Kanonerne fra den ovenfor omtalte landsatte Kaperslup fra Arendal, som førtes af Kaperkaptein Tønsberg. Løitnant Suhr ilede strax hen til Stedet, hvor Fienden vilde lande, med sine Jægere, Kaperskibenes Mandskab og en Del af den ankomne Kystmilits, ialt 50 Mand, hvor han næsten i en Time vedligeholdt en velrettet Geværild mod Barkasserne, som da blev nødt til at retirere fra Landet, hvilket de var saa nær, at de under Hurraraab og med blottede Sabler vilde betræde samme. Under denne Fægtning blev Løitnant Suhr truffen af en Musketkugle i den høire Skulder, hvoraf han segnede, og han maatte derpaa lade sig føre ud af Ilden. Fienden kom Uglands Kaperskib paa Siden og entrede det, men blev ved Ilden fra Landet strax igjen tvunget til at forlade det, efterladende sig 2 Sabler. De fiendtlige Barkasser roede atter til Fregatten, og denne gav nu Skud paa Skud omtrent i en Times Tid, hvorefter den igjen udsatte 4 Barkasser, af hvilke den ene var bevæbnet med en Kanon og Svingbasse, hvoraf blev skudt med Kugler og Skraa, medens de atter nærmede sig Landet, dog paa et andet Sted. De kom tæt paa Siden af 2 Kornskibe, men blev paany tilbagedrevne, og da Barkasserne var igjen komne til Fregatten, gav denne atter Lag paa Lag, indtil den endelig Kl. 10 om Aftenen satte Seil til og kom snart af Syne.

Endskjøndt Fiendens Ild var stærk og vedvarede i 4 Timer, havde vi dog det Held, at ingen af vore Folk blev dræbt, og at foruden Løitnant Suhr kun en Mand, nemlig Christen Svendsen af Kystmilitsen, blev saaret. Derimod kunde det tydelig sees, at adskillige af Fienderne faldt; og under det sidste Angreb traf et af vore Kanonskud med Skraa den ene fiendtlige Barkas og anrettede megen Skade blandt dens Besætning. Adskillige af Fiendens Kugler gik igjennem et Par Huse ved Stranden, men uden at beskadige noget Menneske. Saasnart Løitnant Suhr var saaret, overgav han Kommandoen til en ung Mand af civil Stand, fra Thisted, navnlig Hans Peter Severin Sørensen, som forhen har staaet i Kongens Livjægerkorps og tilfældigvis paa den Tid var tilstede ved Thorup Strand. Han havde, fra det Første Fienden begyndte Angrebet, frivillig deltaget med Løitnant Suhr og ordnede siden det af Løitnanten overdragne Forsvar med saamegen Konduite og Aandsnærværelse, at han fortjener den største Roes. Fremdeles berømmes saavel det samtlige tilstedeværende Mandskab af Jægerne og af Kystmilitsen som det frivillige Kapermandskab. Af det sidste nævner Løitnant Suhr især med Berømmelse Kaperførerne Tønsberg fra Arendal og Munch fra Christianssand. -- --»

Kilde: www.idi.ntnu.no

lb

 

 

 

 

Copyright ©  2010   www.thorup-strand.dk   Lars Bjørnsten